fpixel pixel
Polityka Prywatności
JAKIE DANE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY?
 1. Spółka zbiera następujące dane osobowe dotyczące osób fizycznych korzystających z Serwisów (dalej: „Użytkownicy”):

  1. imię i nazwisko – wyłącznie w przypadku, w którym adres e-mail zawiera imię i/lub nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. płeć,
  4. data urodzenia,
  5. wzrost,
  6. informacje na temat rodzaju i częstotliwości aktywności fizycznej,
  7. waga,
  8. preferencje żywieniowe,
  9. cele żywieniowe,
  10. nazwa konta w serwisach Instagram oraz Facebook,
 2. Dane osobowe Użytkowników zbieramy w następujących przypadkach:

  1. zakupu usługi Diety, zakupu Ebooka za pośrednictwem Serwisu - w celu wykonania umowy. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. korzystania z okienka „Kontakt” w Serwisie - w celu odpowiedzi na zadane pytanie w procedurze kontaktowej. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. udzielania komentarzy i polubień na kontach Administratora w serwisach Facebook oraz Instagram - w celach marketingowych, które są prawnie uzasadnionymi interesami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. przeglądania Treści w Serwisie (w przypadku, w którym pliki Cookies użytkownika zawierają dane osobowe) - w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi przeglądania Treści (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. korzystania z usługi Newsletter w Serwisie - w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi przeglądania Treści (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator może przetwarzać dodatkowe dane, takie jak adres IP, z którego korzysta Użytkownik, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki.

  1. Serwis może gromadzić także dodatkowe dane, takie jak informacje o linkach i odnośnikach, w które kliknął Użytkownik, a także ruch Użytkownika podejmowany na stronie internetowej Serwisu. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

   1. Przekazanie danych osobowych Spółce jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne, w szczególności w przypadku niezbędności przetwarzania danych dla celów opracowania Diety lub korzystania z Serwisu.

    1. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

     JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE I KOMU JE PRZEKAZUJEMY?
     1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy lub do wykonania uzasadnionych celów Administratora. Po tym okresie dane osobowe mogą być przetwarzana przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń w celu obrony własnych praw Administratora, tj. co do zasady przez okres trzech lat.

      1. Spółka przekazuje dane osobowe Użytkowników tylko podmiotom, z którymi współpracuje podczas obsługi Serwisów i świadczenia usług za pośrednictwem Serwisów i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W szczególności Spółka może przekazywać dane osobowe dostawcom usług informatycznych, biurom księgowym, operatorom płatności, dostawcom usług marketingowych oraz dietetykom.

       1. Spółka nie przekazuje danych osobowych Użytkowników podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

        1. Dodatkowo Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Użytkowników na żądanie odpowiednich służb i organów w szczególności takich jak: Policja, sądu i prokuratury. Przekazanie danych w takim przypadkach odbywa się bez wiedzy Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

         TWOJE PRAWA
         1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez Administratora, Użytkownicy mają następujące uprawnienia:

          1. Prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, w którym jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika byłyby przetwarzane na podstawie jego zgody;
          2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie i bez podania przyczyn w przypadku, w którym Spółka przetwarza dane Użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług;
          3. Prawo do usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
          4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
          5. Prawo dostępu do danych;
          6. Prawo do sprostowania danych;
          7. Prawo do przenoszenia danych;
          8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
         2. Nawet pomimo zgłoszonego żądania usunięcia danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator może zachować pewne dane osobowe oraz dalej je przetwarzać w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy obowiązującego prawa.

          1. Uprawnienia wynikające z niniejszego punktu Użytkownik realizuje kierując stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Administratora danych osobowych: biuro@beketo.pl.

           1. Spółka spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia jego otrzymania. W wyjątkowych przypadkach, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub ich liczbę, Administrator może przedłużyć termin spełnienia żądania maksymalnie do dwóch miesięcy. W takim przypadku Administrator informuje Użytkownika o takim wydłużeniu terminu przed upływem terminu miesiąca oraz o przyczynach takiego wydłużenia.

            PRZETWARZANIE PLIKÓW COOKIES
            1. Podczas korzystania z Serwisów wykorzystywane są pliki Cookies Użytkownika. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, telefonie), które służą poprawnemu korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

             1. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki sesyjne to takie, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – stosowane są w określonej sesji przeglądania, a następnie są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. Stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu, w którym Użytkownik dokona samodzielnego usunięcia tych plików w ustawieniach przeglądarki.

              1. Pliki „cookies” wykorzystywane przez serwisy Facebook oraz Instagram, w których Administrator posiada swoje profile, podlegają przetwarzaniu zgodnie z określonymi Politykami prywatności tych serwisów.

               1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu:

                1. poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
                2. zapamiętania lokalizacji Użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
                3. dokonania własnych analiz i badań, w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
                4. świadczenia usług reklamowych, w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
               2. Administrator wykorzystuje pliki cookies podmiotów trzecich w celu:

                1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem tych plików Cookies jest spółka Google Inc. z siedzibą w USA).
               3. Użytkownik może zarządzać udzielonymi zgodami na wykorzystywanie plików Cookies za pośrednictwem ustawień prywatności swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików Cookies lub informować Użytkownika o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki w zakresie wykorzystywanych plików Cookies może jednak wpłynąć na działanie Serwisu.

                1. Użytkownik może również zablokować pliki Cookies pochodzące od podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików Cookies” pochodzących bezpośrednio od Serwisu https://beketodiet.pl/zamowienie/.

                 1. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                  1. Administrator zastrzega sobie praw do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkowników i zmianie z wyprzedzeniem 7 dni.

                   1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@beketo.pl.

                    1. Data ostatniej modyfikacji Polityki prywatności: 06.06.2023 r.