fpixel pixel
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Dieta

  dieta ketogeniczna (dieta wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa) opracowana przez dietetyka w oparciu o przekazane parametry użytkownika i udostępniana w postaci cyfrowej za pośrednictwem adresu e-mail użytkownika;

 2. Ebook

  poradnik w formacie PDF udostępniany Konsumentowi gratis lub za Opłatą w Sklepie;

 3. Konsument

  osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Opłata za Dietę

  oznacza jednorazową opłatę uiszczaną w zamian za Dietę;

 5. Parametry

  oznaczają informacje podawane przez Użytkownika w celu opracowania indywidualnej Diety, takie jak w szczególności: waga, wzrost, pożądana waga, wiek, poziom aktywności fizycznej, preferowane produkty spożywcze;

 6. Regulamin

  oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 7. Serwis

  oznacza stronę internetową, pod adresem https://beketodiet.pl/zamowienie/, za pośrednictwem której Spółka świadczy Usługi;

 8. Spółka

  BEKETO sp. z.o.o ul. Aleja Wincentego Witosa 31/103, 00-710 Warszawa, NIP: 7010391069

 9. Treści

  elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (w szczególności informacje o Diecie, Ebooki i materiały promocyjne) dostarczane użytkownikowi w postaci cyfrowej za pośrednictwem Serwisu, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu;

 10. Umowa o świadczenie usług

  umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Spółką a Użytkownikiem;

 11. Usługa

  usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu przez Spółkę Treści, Newslettera, Ebooka oraz Diety;

 12. Ustawa o prawach konsumenta

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 14. Użytkownik

  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie Konsumentem.

 1. USŁUGI ORAZ ZAWARCIE UMOWY
  1. Spółka świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników nieodpłatne Usługi:

   1. Newsletter;
   2. udostępnienie Treści w Serwisie
  2. Spółka, poprzez udostępnienie za pośrednictwem Serwisu formularza umożliwiającego podanie Parametrów, świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną usługę Diety, której przedmiotem jest dostęp do interfejsu w formie kalendarza obejmującego 28 dni zawierającego jadłospis 4 posiłków dziennie wraz z listą koniecznych zakupów oraz instrukcją wykonania posiłku. Dostęp przyznawany jest na czas określony 28 dni. W przypadku jednorazowej płatności za dostęp na dłuższy okres czasu, Spółka zastrzega sobie prawo do przyznawania dostępu osobno na każde 28 dni i odbierania go po ich upływie.

   1. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych przez Serwis.

    1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi Diety jest:

     1. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu,
     2. podanie Parametrów,
     3. dokonanie Opłaty za Dietę.
    2. Umowa o świadczenie usługi Diety zawarta jest z chwilą wypełnienia formularza Parametrów w Serwisie oraz dokonania Opłaty za Dietę.

     1. Dieta zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przy zawieraniu Umowy adres e-mail w formie unikalnego linku przekierowującego na stronę internetową z dostępem do Diety. Dieta przekazywana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych. W przypadku niedotrzymania terminu Użytkownik może odstąpić od zawartej Umowy.

      1. Ebook zostanie przekazany Użytkownikowi na wskazany przy zawieraniu Umowy adres e-mail w formie linku przekierowującego na stronę internetową z dostępem do Ebooka.

       1. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.

        1. Dostarczenie Diety na wskazany adres e-mail oznacza spełnienie świadczenia w postaci odpłatnej Usługi Diety i wykonanie Umowy o świadczenie usługi Diety.

        2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
         1. Informacje zawarte w Serwisie oraz w Diecie nie stanowią, ani nie powinny być poczytywane jako porady lub konsultacje lekarskie ani nie mogą zastąpić porady lekarskiej.

          1. Przed skorzystaniem z Diety, Użytkownik powinien skonsultować z właściwym lekarzem wpływ Diety na stan zdrowia Użytkownika.

           1. Dieta nie powinna być stosowana przez dzieci oraz młodzież, kobiety ciężarne i karmiące piersią, a także przez osoby cierpiące na przewlekłe i ostre choroby, w szczególności takie jak cukrzyca, miażdżyca, kamica nerkowa, kamica dróg żółciowych, choroby serca, nerek, trzustki, wątroby, tarczycy, osoby po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych.

            1. Spółka nie posiada informacji o stanie zdrowia Użytkowników i nie uwzględnia stanu zdrowia Użytkowników w procesie przygotowania Diety.

            2. PŁATNOŚCI
             1. Opłaty za Dietę podane w Serwisie zamieszczone przy danej usłudze wyrażone są w walucie złoty (PLN). Wartość podana przy zakupie Usługi stanowi całkowitą cenę za Usługę.

              1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówioną odpłatną Usługę Diety:

               1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy 24, obsługiwany przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu.
              2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w pkt 2 i 3, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych. Użytkownik otrzyma na wskazany przy dokonywaniu płatności adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania płatności od zewnętrznego operatora płatności, o którym mowa w pkt. IV.2 i/lub IV.3 powyżej.

               1. Odbiorcami Usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu mogą być wyłącznie Konsumenci, w związku z czym Spółka nie wystawia faktur VAT dla przedsiębiorców za zakupione Usługi.

               2. NEWSLETTER
                1. Spółka oferuje Użytkownikom Serwisu bezpłatną usługę Newsletter, która polega na dostarczaniu na wskazany adres e-mail Użytkownika, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Spółki, w tym w szczególności informacji o aktualnej ofercie Spółki, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,

                 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Spółkę w Serwisie. Umowa o świadczenie usługi „Newsletter” zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Serwisie.

                  1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy o świadczenie usługi Newsletter poprzez anulowanie subskrypcji (rezygnacja z Usługi) za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

                  2. WYMAGANIA TECHNICZNE
                   1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących wymagań technicznych:

                    1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
                    2. dostęp do poczty elektronicznej;
                    3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
                    4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
                    5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
                    6. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 11.2 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usług za pomocą urządzeń mobilnych;
                    7. W celu utrwalenia niniejszego Regulaminu i Załącznika Użytkownik powinien posiadać oprogramowanie obsługujące format PDF (np. Adobe Acrobat Reader).
                  3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
                   1. Użytkownik podczas korzystania z Serwisu zobowiązany jest do:

                    1. podawania w formularzach udostępnionych w ramach Serwisu wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych Użytkownika oraz ich aktualizowania w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług; Użytkownik może dokonać zmiany wprowadzonych danych za pośrednictwem adresu e-mail Spółki;
                    2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Spółkę w sposób niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki oraz działania Serwisu, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
                    3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
                    4. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
                  4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
                   1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

                    1. Konsument może złożyć oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@beketo.pl

                     1. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

                      1. Spółka dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

                       1. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

                        1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Spółce, jak i Konsumentowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

                        2. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
                         1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Konsument może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@beketo.pl

                          1. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę.

                           1. Rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

                            1. Odpowiedź Spółki w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

                            2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                             1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.06.2023 r.

                              1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu są w języku polskim.

                               1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem https://beketodiet.pl/zamowienie/rules, gdzie Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

                                1. Niniejszym Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony. Umowy o świadczenie usług drogą zawarte przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Spółka poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail Użytkownika, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest powiadomić o tym Spółkę pisemnie lub mailowo, co skutkuje rozwiązaniem umowy. W odniesieniu do Użytkowników, którzy korzystają jedynie z Usługi przeglądania Treści, zastosowanie ma zawsze Regulamin znajdujący się na stronie internetowej Serwisu.

                                 1. Z uwagi na uaktualnienia lub prace techniczne w Serwisie, Serwis może być czasowo niedostępny w godzinach od 22.00 do 6.00.

                                  1. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawartą Umową o świadczenie usług będą rozwiązywane, w miarę możliwości, przez Strony polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.